Progress

100%
 

 


19 พฤษภาคม 2549

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถานที่ทำการใหม่ของศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ และโถงจัดนิทรรศการของศูนย์ฯ

 

 

20 ธันวาคม 2549

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  
 

 

  

9 พฤศจิกายน 2550

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยจำปาสัก

มีนาคม 2558

ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิมพ์หนังสือ พรรณพืชเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ คณาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ปี 2562

ร่วมจัดนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ” ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองงาน โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยประสานงานให้ภาควิชาพืชไร่ และ สถานีวิจัยดอยปุย แสดงผลงาน เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพื่อเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมพรรษา 64 พรรษา

 

 

ปี 2563

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอง  แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาศูนย์สาธิตและถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง ให้กับอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำปาสัก และเกษตรกร  โดยในปี 2563 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ได้จัดทำแผน ประสานงานกับสถานีวิจัยดอยปุย และสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไม้ผลบนที่สูง และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ล้นตลาดด้วยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนามหาวิทยาลัยจำปาสัก
ตามพระราชดำริฯ

 

 

1-14 ตุลาคม 2550

การฝึกอบรมการผลิตโคเนื้อสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยจำปาสัก

  

 

 

3 - 4 เมษายน 2550

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหนังสือ และเตรียมการส่งมอบโค ครั้งที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

20-24 มีนาคม 2549

งานความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

 

20-24 มีนาคม 2549

งานความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ารับการอบรมความรู้การบริหารจัดการห้องสมุด

 

24 มีนาคม 2549

งานความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก เยี่ยมชมศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

24 มีนาคม 2549

งานความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการทัศนศึกษาให้คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก


      

 

 

 15 - 20 ตุลาคม 2550

โครงการนำนิสิตในวิชาอนุกรมวิธานพืชสวน ฝึกงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

 4 - 6 สิงหาคม 2549

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว