1. วิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๕ ด้านในลักษณะเชิงบูรณาการได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ และด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข็มแข็ง และพัฒนายั่งยืน
  2. ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและประเทศเพื่อนบ้าน
  3. พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ และฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาตร์ในพื้นที่ เป้าหมายเพื่อการใช้ระโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ