Progress

100%

 

  • รองศาสตราจารย์ ฉลองขัย แบบประเสริฐ ถวายรายงานเรื่องอ้อยเคี้ยวพันธุ์หยวนเจียง ที่งานโคนมแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก พ.ศ. 2538

  • การถวายงาน ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

  • ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการผลิตไม้ผลนอกฤดูที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

  • รองศาสตราจารย์ ฉลองขัย แบบประเสริฐ เป็นผู้เชี่ยวชาญไม้ผลประจำมูลนิธิชัยพัฒนา ถวายงานที่ อ.ลาดยาว นครสวรรค์ และโครงการเพาะและขยายกิ่งพันธุ์ดี ที่อ ตากฟ้า นครสวรรค์ วันที่ 21-22มกราคม 2563

  • ประชุมแฝกนานาชาติครั้งที่ ๖ที่ดานัง เวียตนาม 5-8พฤษภาคม 2558

  • รองศาสตราจารย์ ฉลองขัย แบบประเสริฐ ถวายงานบรรยายด้านไม้ผล ให้กับนักเรียนนายร้อยทหารบกปีสุดท้ายมาดูงานด้านการเกษตรที่พระตำหนักบ้านสวนปทุมเป็นประจำทุกปี

 

  • 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพาคณะกรรมการทุนอานันท์มหิดล  ดูงานสถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ  เชียงใหม่

  • รองศาสตราจารย์ ฉลองชัย แบบประเสริฐ ถวายงาน เป็นวิทยากรอบรมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ แก่ข้าราชการ 2562-63 เพื่อไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน

 

  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานเกษตรแห่งชาติที่วิทยาเขตกำแพงแสน  ทอดพระเนตรขนุนยักษ์