ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ นักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

นางสาวละอองดาว กะการดี  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
รักษาการเลขานุการศูนย์ฯ

 
นางจตุพร คงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 
นางณัฐา ปิยะวิทย์วนิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ