1. กองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  http://sirindhorn.net/
  2. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  http://www.psic.ku.ac.th/
  3. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://archives.psd.ku.ac.th/
  4. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://pr.ku.ac.th/
  5. คลังความรู้ดิจิทัล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://kukr.lib.ku.ac.th/