1. เพื่อถ่ายทอดผลงานโครงการในสถาบันสูงสุดของประเทศได้แก่โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชวงค์ให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้นแก่ประชากรไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อร่วมมือและสนับสนุนสำนักงานโครงการในการดำเนินงานโครงการต่างๆ
  3. เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร การประมง ผังเมืองและอื่นๆ ให้แก่บุคลากรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยอาจร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสำนักโครงการ
  4. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี โท และเอกของนักศึกษาไทยและต่างประเทศร่วมกับคณะและภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและโครงการ
  5. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาการในท้องถิ่นทุรกันดารในชนบท