พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ส่งเสริมความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาส
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และองค์กรนานาชาติ
สร้างโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร
ตามแนวโครงการพระราชดำริฯ