ข้าวโพดฝักอ่อน

Ratings
(2)

คำแนะนำการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 มีช่อดอกเพศผู้เป็นหมัน ไม่ต้องถอดยอด ควรปลูกห่างจากพันธุ์อื่นอย่างน้อย 200 เมตร หรือปลูกห่างกัน 3 สัปดาห์

การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกแบบแถวเดี่ยว ใช้ระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุม 20 ซม. หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม ไม่ต้องถอนแยก ให้น้ำหลังปลูก ควรแบ่งเมล็ดปลูกหลายครั้ง เพื่อให้มีข้าวโพดฝักอ่อนรับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจปลูกห่างกัน 2 สัปดาห์/ครั้ง

การป้องกันและกำจัดวัชพืช

การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอกด้วยสารอาทราซีน หรืออะลาคลอร์ ก่อนเมล็ดงอก ตามอัตราแนะนำ และดินมีความชื้นเพียงพอ

การใส่ปุ๋ย

  1. 1. ใส่พร้อมปลูกหรือหลังปลูก 1 สัปดาห์ ดังนี้

- ดินทราย ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่

- ดินร่วนหรือดินร่วนปนเหนียว ใส่ปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 50 กก./ไร่

  1. 2. ใส่ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) อัตรา 25 กก./ไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 1 เดือน หรือพร้อมกำจัดวัชพืช

การเก็บเกี่ยว

หลังจากฝักออกไหม 3-4 วัน หรือฝักมีไหมยาว 2-3 นิ้ว โดยสามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้ 2-3 ฝัก/ต้น

 

ที่มา: ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

298 ม.1 ต.กลางดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320  โทรศัพท์ 061-558-5280-1

อ่านบทความเพิ่มเติม ในคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร

Related Articles